Oficiální internetové stránky obce
Horní Poříčí

Obec Horní Poříčí

Dolní Poříčí 100

386 01 Horní Poříčí

E-mail: obec@horniporici.cz

 

IČ: 00477133
Dat. schránka: mb4b63i

Úřední hodiny:
Pondělí 19.00 - 21.00


Starosta:

Petr Pešek

Mobil: 606 591 946

E-mail: starosta@horniporici.cz


Místostarosta:
Václav Křešnička

Mobil: 602 446 429

E-mail:

mistostarosta@horniporici.cz


Zastupitelstvo:
Tomáš Slavíček
Karel Houška

Pavel Petrlík
Miroslav Kozák
Pavel Vašek

E-mail:

zastupitelstvo@horniporici.cz


Účetní:
Ing. Marie Velková

E-mail: ucetni@horniporici.cz

 

Další kontakty:

Náměty občanů:

E-mail: namety@horniporici.cz

 

Zasílání informací a sběr archivních materiálů:

E-mail: info@horniporici.cz

 


Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

dle standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup

číslo

položky

text

1.

oficiální název

Obec Horní Poříčí

2.

důvod a způsob založení

Obec Horní Poříčí (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. v platném znění. Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zák= ony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3.

organizační struktura

starosta: Petr Pešek
místostarosta: Václav Křešnička
výbor finanční:
Miroslav Kozák

Karel Houška

Pavel Petrlík

Tomáš Slavíček

Libor Pešek
výbor kontrolní:
Pavel Vašek

Jiří Kareš

Libor Pešek

4.1.

kontaktní poštovní adresa

Obec Horní Poříčí
Dolní Poříčí 100, Horní Poříčí, 38601

4.2.

adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Horní Poříčí

Dolní Poříčí 100, Horní Poříčí, 38601

4.3.

úřední hodiny

Pondělí 19 - 21 hod.

4.4.

telefonní čísla

starosta: 606 591 946
místostarosta: 602 446 429

4.5.

čísla faxu

není zřízen

4.6.

internetové stránky

www.horniporici.cz

4.7.

adresa e-podatelny

obec@Horniporici.cz

4.8.

další elektronické adresy

obec@Horniporici.cz
Datová schránka: mb4b63i

Elektronické podání bude přijímáno pouze v následujících formátech:
www dokument s příponou .html, .htm, word (doc, rtf) -= upředňostňujeme rtf, případně word do verze 2000, prostý text - CP 852, 1250 (.txt
), excel (.xls), Acrobat Reader (.pdf), OpenOffice, LibreOffice (.o??), obrazové přílohy (.jpg, .gif, .tif, .bmp).

Podatelna v žádném případě nepřijímá spustitelné soubory (*.com, *.exe, *.vbs, *.pif atd.)!


Datové zprávy lze také doručit na technických nosičích - disketách, CD. V případě, že je elektronické podání podepsáno elektronickým podpisem, musí být podpis založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
Pokud datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není považována za doručenou na e-podatelnu.
Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda přijaté podání v elektronické podobě je čitelné, zda je podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný. Pokud je při této kontrole zjištěno, že toto podání má vady, postupuje se dále dle příslušných ustanoveních správního řádu.

5.

bankovní spojení

267272= 91/0100

6.

00477133

7.

DIČ

Není plátce DPH

8.1.

seznamy hlavních dokumentů

www.horniporici.cz/index.php?p=fe&t=section&f1=33

8.2.

rozpočet

Více ...
GDPR

Základní informace o pověřenci GDPR:

Název

Svazek obcí středního Pootaví

Adresa

Katovice, Husovo nám. 5

70520097

Kancelář

Palackého nám. 190, 386 01 Strakonice

Kontaktní osoba

mob: 607 123 213, e-mail: uc.tlap@email.cz